Verneombudskurs skal i utgangspuktet være organisert som såkalte «40-timerskurs. Dette beskrives i  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

verneombudskurs

Selv om det er bedriftens øverste leder (daglig leder) som har det overordnede ansvaret for at bedriften tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, skal også verneombudet ha tilstrekkelig opplæring for å kunne utføre arbeidet på en god måte. Verneombudene har gjerne en mer «hands on» rolle i HMS-arbeidet og skal sørge for at lover og forskrifter følges. I ytterste konsekvens kan verneombudet stoppe arbeidet dersom det går på akkord med helse, miljø eller sikkerhet.

For å gjøre denne jobben effektivt er det arbeidsgivers ansvar å gi verneombudet tilstrekkelig kunnskap. Dette oppnås gjerne gjennom et såkalt «40-timerskurs» eller «verneombudskurs».

Alternativ til 40 timerskurs

§ 3-19 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning åpner for at ledelsen i bedriften og de ansatte kan bli enige om en alternativ opplæring for verneombudene dersom situasjonen tillater det. For mange små bedrifter med begrenset risikobilde er dette et godt alternativ. Den samme kategorien av bedrifter er gjerne små, nystartede bedrifter med stram økonomi og lite tid til overs.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombud har god nok HMS-opplæring. For Arbeidstilsynets del er det viktigste at de har kompetansen lovverket krever, ikke hvordan de får den.

Stig Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

I slike tilfeller er nettbaserte verneombudkurs et godt og gyldig alternativ.

For at Arbeidstilsynet skal godkjenne tilpasset opplæring av bedriftens verneombud må det litt dokumentasjon til:

  1. En skriftlig avtale mellom partene
  2. En forsvarlighetsvurdering

Dette, sammen med HMS kursbeviset for gjennomført HMS utdanning, skal i tilfelle tilsyn fremvises Arbeidstilsynet.

Én kommentar

Kommentarer er stengt.