Arbeidsmiljøloven (AML) er en norsk lov som regulerer arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Loven er ment å sikre at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, og den gir ansatte rettigheter, medvirkning og arbeidsgivere plikter.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven omfatter områder som er relevante for arbeidsmiljøet, som for eksempel arbeidstid, vern mot diskriminering, krav til opplæring og instruksjoner, og krav til verneutstyr.

Loven stiller også krav til arbeidsmiljøet generelt, som at det skal være tilstrekkelig lys, luft og temperatur på arbeidsplassen, og at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges på en forsvarlig måte.

En viktig del av arbeidsmiljøloven er vern mot diskriminering. Loven forbyr diskriminering på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og flere andre faktorer. Arbeidsgivere har en plikt til å legge til rette for likebehandling av alle ansatte, og å arbeide mot diskriminering på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven er en sentral lov som bidrar til å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte på arbeidsplassen. Loven gir ansatte rettigheter og arbeidsgivere plikter for å oppnå dette målet.

Arbeidsmiljøloven gir også ansatte rett til medvirkning og medbestemmelse i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innebærer blant annet at ansatte har rett til å bli hørt og informert om beslutninger som påvirker arbeidsmiljøet, og at de kan kreve at arbeidsgiveren gjennomfører risikovurderinger og tiltak for å sikre et trygt arbeidsmiljø.

Arbeidstakere har rett til å jobbe i et trygt og helsefremmende miljø, og de har rett til medvirkning og informasjon om arbeidsforholdene. Dette er daglig leder sitt ansvar å følge opp. Daglig leder må kunne dokumentere sin HMS kompetanse med et godkjent HMS kursbevis.