Det kontinuerlige HMS arbeidet omtales ofte som internkontroll. Internkontroll er den kontinuerlige forbedringsprosessen som skal pågå i enhver bedrift og handler om å jobbe systematisk, veldokumentert og målbevisst med helse, miljø og sikkerhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) krever at den som er ansvarlig for virksomheten (daglig leder) sørger for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. Rutinene skal være dokumentert skriftlig, og skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

godkjent HMS kurs for ledere og verneombud

Nettbasert internkontrollsystem

For å forenkle og effektivisere arbeidet med HMS i bedriften er det ofte lurt å bruke de riktige verktøyene. Nettbaserte internkontrollsystem sørger for at informasjonen til en hver tid er oppdatert og tilgjengelig.

I et internkontrollsystem skal følgende dokumenteres:

 • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • Hvordan virksomheten er organisert
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet
 • Rutiner for å håndtere feil og mangler
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Små bedrifter med lite risikofylte aktiviteter trenger ikke en omfattende dokumentasjon og i de tilfellene er nettbaserte system er en passende løsning.

Tilsyn

Myndighetene utfører tilsyn for å kontrollere at HMS følges opp og gi veiledning. Ved tilsyn kontrolleres det blant annet om bedriftens øverste leder har det lovpålagte HMS kurset, i tillegg til et godt internkontrollsystem. Følgende myndigheter fører tilsyn og gir veiledning

 • Arbeidstilsynet for arbeidsmiljøloven
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og kommunale brannvernmyndigheter for brann- og eksplosjonsvernloven
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Det lokale eltilsyn for lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr samt deler av produktkontrolloven
 • Miljødirektoratet for forurensningsloven, produktkontrolloven og deler av genteknologiloven
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon for sivilforsvarsloven
 • Sjøfartsdirektoratet for fritidsfartøy
 • Helsedirektoratet for genteknologiloven
 • Statens strålevern for strålevernloven og forurensingsloven når det gjelder radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall
 • Luftfartstilsynet (tilsynsmyndighet for arbeidsmiljøet for flygende personell i sivil luftfart)